خدایا به امید تو

بودیم و کَسى پاس نمیداشت که هستیم
باشد که نباشیم و بدانند که بودیم .

طبقه بندی موضوعی
آخرین مطالب
  • ۰۲ شهریور ۹۷ ، ۱۷:۲۸ ا 503

۴۰ مطلب در شهریور ۱۳۹۴ ثبت شده است

امروز همسایمون یه احوالپرسی گرمی با من کرد که نگو !!
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
معلوم نیست کصافت چند گیگ دانلود کرده …

هاژ محمود
۳۱ شهریور ۹۴ ، ۲۱:۲۱ موافقین ۱ مخالفین ۰ ۲ نظر

مهر


پ.ن: البت این ماله قدیما بود! الان که مدارس تبدیل شدن به سالن مد و فشنگ!!! :|


هاژ محمود
۳۱ شهریور ۹۴ ، ۱۰:۳۹ موافقین ۱ مخالفین ۰ ۲ نظر


امیدوارم هر جا که میری ،
یه نفر مثل خودت سر راهت باشه ... !!!
این جمله میتونه زیباترین دعای خیر و یا بدترین نفرین ممکن
باشه ...!
بنگر که برای تو
دعاست ..........یا ....... نفرین ........!!!!!!

هاژ محمود
۳۰ شهریور ۹۴ ، ۲۱:۱۱ موافقین ۱ مخالفین ۰ ۶ نظر

تکیه به خدا

هاژ محمود
۲۹ شهریور ۹۴ ، ۲۳:۲۵ موافقین ۲ مخالفین ۰ ۲ نظر

آیا از بی لایکی پست های خود رنج می برید؟
آیا کسی برایتان کامنت نمیگذارد؟
.
.
.
.
.
.
.
.
تعجبی نداره ...
بدون شک پسر هستید :))

هاژ محمود
۲۹ شهریور ۹۴ ، ۱۸:۳۷ موافقین ۲ مخالفین ۰ ۴ نظر


سکــــــــــــــوت
کــــــــــــن!
بگذار بغــــض هایت
سربســــته بماند...
گاهــــــی
سبک نشوی.....
سنگین تری.....!!هاژ محمود
۲۹ شهریور ۹۴ ، ۱۳:۵۱ موافقین ۲ مخالفین ۰ ۲ نظر

ﻣﻴﮕﻦ ﻋﺸﻖ ﺍﻭﻝ ﻣﻬﻤﻪ!!!
ﻭﻟﻰ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﮐﻪ ﺁﺩﻡ ﻓﮑﺮ ﻣﻴﮑﻨﻪ ,
ﻣﻴﺒﻴﻨﻪ ﺍﺯ ﺍﻭﻥ ﻣﻬﻤﺘﺮ ﻋﺸﻖ ﺩﻭﻣﻪ ,
ﻋﺸﻖ ﺩﻭﻡ ﻭﻗﺘﻰ ﻣﻴﺎﺩ ﮐﻪ ﺑﺮﺍﻯ ﺍﻭﻟﻴﻦ ﺑﺎﺭ ﻗﻠﺐ ﺁﺩﻡ ﺷﮑﺴﺘﻪ ...
ﻧﻔﺲ ﺁﺩﻡ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﻩ ...
ﺍﻣﻴﺪ ﻫﺎﻯ ﺁﺩﻡ ﺍﺯ ﺑﻴﻦ ﺭﻓﺘﻪ ...
ﮐﻪ ﺁﺩﻡ ﻓﻬﻤﻴﺪﻩ ﻫﻤﻪ ﻯ ﻋﺸﻖ ﻫﺎ ﺗﺎ ﺍﺑﺪ ﻧﻤﻴﻤﻮﻧﻦ ,
ﺣﺘﻰ ﻭﻗﺘﻰ ﺁﺩﻡ ﻓﮑﺮ ﻣﻴﮑﺮﺩﻩ ,
ﺍﻣﻴﺪﻭﺍﺭﺑﻮﺩﻩ (ﻋﺸﻖ ﺩﻭﻡ ﻭﻗﺘﻰ ﻣﻴﺎﺩ ﮐﻪ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺁﺩﻡ
ﺩﻳﮕﻪ ﺻﺪ ﺩﺭ ﺻﺪ ﻧﻴﺴﺖ ...)
ﻫﻤﻴﺸﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻳﮑﻢ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻧﮕﻪ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﻣﻴﺸﻪ ..
ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺁﺩﻡ ﻳﮑﻢ ﻣﻮﺍﻇﺐ ﺗﺮﻩ ..
ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺑﺎﻭﺭﻫﺎ ﻳﮑﻢ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺯﻣﺎﻥ ﻣﻴﺒﺮﻩ ..
ﻋﺸﻖ ﺩﻭﻡ ﻭﻗﺘﻰ ﻣﻴﺎﺩ :
ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﻯ ﺗﺼﻮﻳﺮﻫﺎﻯ ﺫﻫﻨﻰ ﺁﺩﻡ ﺍﺯ" ﻋﺸﻖ"
ﺩﺭ ﻳﮏ ﻧﻔﺮ ﺧﻼﺻﻪ ﻣﻴﺸﺪﻩ ﻭ ﺗﻤﺎﻡ ..
ﻣﻴﺪﻭﻧﻴﻦ ﺗﻮ ﻋﺎﺷﻖ ﺷﺪﻥ ﻫﺮ ﭼﻰ ﺁﮔﺎﻫﻰ ﻣﻴﺮﻩ ﺑﺎﻻ ﺳﺨﺖ ﺗﺮﻩ ..
ﻫﺮ ﭼﻰ ﺩﻳﺪﻩ ﺑﺎﺷﻰ ﻭ ﺷﻨﻴﺪﻩ ﺑﺎﺷﻰ ﻭ
ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮﺩﻩ ﺑﺎﺷﻰ , ﺍﺯ ﺳﺎﺩﮔﻴﺖ ﮐﻢ ﻣﻴﺸﻪ ﻭ ﻣﻴﺪﻭﻧﻰ ﺩﻟﺘﻮ ﺑﺎﻳﺪ
ﺩﻭﺩﺳﺘﻰ ﺑﭽﺴﺒﻰ ﻭ ﺑﻪ ﻫﺮ ﮐﺴﻰ ﻧﺪﻯ ...
ﮐﻢ ﮐﻢ ﺁﺩﻡ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﻴﺪﻩ , ﻭﺍﻗﻌﻰ ﺭﻭ ﺍﺯ ﺍﻟﮑﻰ , ﺳﻄﺤﻰ ﺭﻭ ﺍﺯ ﺟﺪﻯ ,
ﮔﺬﺭﺍ ﺭﻭ ﺍﺯ ﻣﻮﻧﺪﮔﺎﺭ ...
)) ﺑﻪ ﻋﺸﻖ ﺩﻭﻡ ﺑﺎﻳﺪ ﺧﻴﻠﻰ ﺗﺒﺮﻳﮏ ﮔﻔﺖ ...
ﺑﺎﻳﺪ ﺩﺳﺘﺶ ﻭ ﮔﺮﻓﺖ ﻭ ﻓﺸﺮﺩ
ﻭ ﺑﻬﺶ ﻣﺪﺍﻝ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﺩﺍﺩ ((...
ﭼﻮﻥ ﺯﻣﺎﻧﻰ ﺗﻮ ﺩﻝ ﺁﺩﻡ ﺟﺎ ﮔﺮﻓﺖ
ﮐﻪ ﺁﺩﻡ ﻓﮑﺮ ﻣﻴﮑﺮﺩ , ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﻮﺩ , ﺷﮏ ﻧﺪﺍﺷﺖ ..
ﮐﻪ ﺩﻳﮕﻪ ﻫﺮﮔﺰ ﻋﺎﺷﻖ ﻧﻤﻴﺸﻪ
ﻭ ﺩﻟﺸﻮ ﺑﻪ ﮐﺴﻰ ﻏﻴﺮ ﺍﺯ ﺍﻭﻥ ﻧﻤﻴﺪﻩ ..هاژ محمود
۲۷ شهریور ۹۴ ، ۲۲:۵۰ موافقین ۱ مخالفین ۰ ۸ نظر

مـن آریـایـی ام !!!!!
بـرنـج هنـدی رو 
بـا قـاشـق فـرانسـوی 
در لبـاس تـرکیـه ایـی 
و رفتـاری انـگلیسـی 
بـه همـراه نـوشـابـه اسـراییلـی 
و گـوشـت بـرزیلـی 
و دسـر آمـریـکایـی 
زیـر چـادر ژاپنـی 
و بـر سفـره چینـی 
کنـار مبـل لهستـانـی 
و روبـه روی تـلویـزیـون کـره ای
بـا طعـم بـی بـی سی مـی خـورنـد . . .
و بـه آریـایـی بـودن خـود افتخـار مـی کننــد !!!!!!!!!!!!!!!

هاژ محمود
۲۷ شهریور ۹۴ ، ۰۹:۵۳ موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰ نظر


هی دنیا
کمی آهسته تر سپری شو
روزهایم دارند پشت سرهم،سپری میشوند،
آن هم بدون او


هاژ محمود
۲۶ شهریور ۹۴ ، ۲۳:۴۷ موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰ نظر

ﻫﺮ ڪہ ﮔﻔﺘﻪ ﻓـــــﺮﺍﻣﻮﺵ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ !
ﺩﺭﻭﻍ ﮔﻔــته ﺍﺳــــــــــت !
ﺑﻬــــﺎنه ﺁﻭﺭﺩﻩ ﺍﺳـــــت !
ﺗﺎ ﺷﺎﯾﺪ ﺧـــﻮﺩﺵ ﺭﺍ ﺩﻟـــﺪﺍﺭے ﺩﻫﺪ !
ﻓـــﺮﺍﻣﻮﺵ ﻧمے ﺷﻮﺩ !
ﺗﺎ ﺍﺑـــــﺪ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ !
ﻗﺼــــــــــﻪ ﺩﻟـــﺪﺍﺩگے !
ﺣتے ﺍﮔﺮ ﻣﺘﻨــــﻔﺮ ﺷﻮے ! ﺑﺒُــﺮے ! ﺩﻭﺭ ﺷﻮے !
ﺳﺎﯾـــﻪ ﺍﺵ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺗﯿــــﺮ ﺑﺰڹے !
ﺑﺎﺯ ﻫـــﻢ ﻫﺴــــــــــﺖ ! ﺑﺎﺯ ﻫﻢ ﯾﮑـــــ ﭼﯿﺰے! ﯾﮏ ﺟــــﺎیے !
ﺗـــﻮ ﺭﺍ ﭘﺮﺕ ﻣﯿﮑﻨﺪ ﺑﻪ ﺗـﻤﺎﻡ ﺧﺎﻃـــــﺮﺍﺕ ﺧـــــــــــﻮﺏ !
ﻭ ﻓﻘـــــﻂ !
ﺣـــﺴﺮﺕ ﺑـــــﺎقے مے ﻣﺎﻧــــﺪ و بے قرارے !


هاژ محمود
۲۶ شهریور ۹۴ ، ۲۳:۴۵ موافقین ۱ مخالفین ۰ ۰ نظر